Promocje
Namiot TIPI Wigwam GL18 Domek
Namiot TIPI Wigwam GL18 Domek
180,00 zł 169,00 zł
szt.
Namiot TIPI Wigwam ML11 Domek
Namiot TIPI Wigwam ML11 Domek
180,00 zł 169,00 zł
szt.
Namiot TIPI Wigwam Fp6 Domek
Namiot TIPI Wigwam Fp6 Domek
180,00 zł 169,00 zł
szt.
Namiot TIPI Wigwam ZZ1 Domek
Namiot TIPI Wigwam ZZ1 Domek
180,00 zł 169,00 zł
szt.
Namiot TIPI Wigwam LM4 Domek
Namiot TIPI Wigwam LM4 Domek
180,00 zł 169,00 zł
szt.
Namiot TIPI Wigwam RR1 Domek
Namiot TIPI Wigwam RR1 Domek
180,00 zł 169,00 zł
szt.
Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

WWW.PRACOWNIALULA.PL

obowiązuje od dnia 23.01.2016

 

 

 

§1 Definicje

 

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w

przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub

lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer

nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:

NOVA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Ul. Kogucia 7

75-900 Koszalin

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.pracownialula.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8 zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe:

NOVA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Ul. Kogucia 7

75-900 Koszalin

e-mail: biuro@pracownialula.pl

telefon: 503454600

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu

wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.pracownialula.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8

6. Dowod zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku

od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi

stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym

produkcie.

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a

posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu

związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi

zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych

i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym

praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktow na podstawie

wyborów Kupującego.

13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamowieniu

przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do

odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy dostawę wymieniona pod

adresem www.pracownialula.pl/pl/i/Sposoby-platnosci/9

17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem

zamowienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy

określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w

zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego sklepie.

22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

23. S k l e p – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pracownialula.pl, za

pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamowienie.

24. Sprzedający:

NOVA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Ul. Kogucia 7

75-900 Koszalin

 

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG 

 

 

25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,

zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych

poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci

urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu

Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentow i

umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964

roku w przypadku Kupujących.

28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w

umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy

zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej

przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały

wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi

odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej

od Sprzedającego;

f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub

osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej

oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku

towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent,

chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać

albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy

ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest

obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub

rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

31. Zamowienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu

określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktow; rodzaj dostawy; rodzaj płatności;

miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia

umowy pomiędzy Kupującym Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

 

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym

regulaminem.

2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy

wolne od wad.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są

cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktow nie zawierają kosztu dostawy,

który określony jest w cenniku dostaw pod adresem www.pracownialula.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8

4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin

oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu

oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu

dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień

umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamowieniapoprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza odstąpienia od umowy, linków do

samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla

produktow znajdujących się w sklepie.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków

porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z

umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę

umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania

sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub

nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z

zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości

poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na

funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome,

Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej

funkcjonalności sklepu www.cocomoda.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu

ułatwienia procesu składania kolejnego zamowienia. W tym celu Kupujący powinien

podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są

ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w

tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w

każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w

sklepie.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

1. Zamowienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamowienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące

czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamowienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

3. Zawarcie umowy Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamowienia.

4. Realizacja zamowienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje po potwierdzeniu zamówienia poprzez kliknięcie linku znajdującego się w mailu informującym o zamówieniu (w przypadku niezarejestrowanych klientów), a

zamowienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych

po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w

terminie 7 dni od złożenia zamowienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić

świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego. Jeżeli zamówienie zostaje złożone bez zakładania konta w sklepie, niezbędne jest potwierdzenie zamówienia linkiem znajdującym się w mailu informującym o zamówieniu (bez względu na wybrany rodzaj płatności). Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 3 dni nie będą realizowane (z wyjątkiem zamówień wcześniej opłaconych).

5. Realizacja zamowienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości zamowienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamowienia za pobraniem

(płatnego przy odbiorze).

6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem

sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego

przez Kupującego zamowieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi

załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do

odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia

kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania

rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu w formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 Informacje jakie formularz powienine zawierać znajda państwo pod adresem www.pracownialula.pl/pl/i/Reklamacje-i-zwroty/14 

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie

później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy

odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt

i ryzyko.

 

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej

przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza

konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci

Konsumentowi koszty rzeczy.

 

9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności,

jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób

płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 

10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do

chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej

odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

11.  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanego od Konsumenta 

towaru, który wskazuje ślady użytkowania lub jest w stanie "naruszonym" i nie jest możliwa jego dalsza odsprzedaż.

Sprzedawca informuje Konsumenta o stanie rzeczy i dalszych krokach. 

 

12.  Sprzedający może magazynować nieodebrany towar, który jest własnością Konsumenta do 3 miesięcy. Poniesione koszty magazynowania mogą zostać przerzucone na Konsumenta.

 

§5 Reklamacje

 

1. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za wady fizyczne lub prawne towarów na zasadzie art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego (rękojmia)

2. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem umowy – bez wad.

3. Każda rzecz kupiona w sklepie, która posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży, może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa.

4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu na adres reklamacyjny

5. Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany towar.

6. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego produktu z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do.

a. żądania wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

bzłożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny lub odstąpieniu od umowy,

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta

wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już

wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość

obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu

prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b. żądać usunięcia wady.

9. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę

w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli

doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez

kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem

doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach opisanych na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/

 

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentow sklepu

jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia

swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez

Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili

możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych

wykorzystywanych w celu realizacji zamowień przez sklep zostały opisane w Polityce

prywatności

 

§7 Postanowienia końcowe

 

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw

Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku

niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający

deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce

zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin

(http://www.pracownialula.pl/pl/i/Regulamin/2). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie

opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego

przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej

korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako

obowiązującego.

3W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie

obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę,

rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach

Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim

Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem

metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez

Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

 

 

                                                    Kontakt przez Facebook / Messenger | Email: biuro@pracownialula.pl

Waluty
Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl